O Komisji

Pomorska Komisja Turystyki Narciarskiej PTTK
przy Pomorskim Porozumieniu Oddziałów PTTK w Gdańsku

Krowia Brama, ul. Ogarna 72
80-826 Gdańsk
tel./fax (058) 301-14-88, 305-14-79

Ryszard Betcher
(przewodniczący)

pokaż kontakt

Jarosław Pykacz
(zastępca przewodniczącego)

zmarł 31.05.2022

Jakub Kaczyński
(sekretarz)

pokaż kontakt

Ryszard Gerszewski

pokaż kontakt

Ryszard Ceszlak

pokaż kontakt

Jerzy Szelągowicz
(honorowy członek Komisji)

REGULAMIN
POMORSKIEJ KOMISJI TURYSTYKI NARCIARSKIEJ PTTK


§ 1. Zakres działalności Komisji

1. Zakresem działania Pomorskiej Komisji Turystyki Narciarskiej PTTK są:
a) inspirowanie i koordynacja działalności narciarskiej w województwie pomorskim oraz propagowanie zdobywania odznak narciarskich.
b) reprezentowanie kadry i turystów narciarzy wobec Komisji Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego PTTK, wobec Pomorskiego Porozumienia Oddziałów PTTK, pomorskich oddziałów PTTK i innych instytucji publicznych. Wnioskowanie o nadawanie wyróżnień.
c) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z podmiotami zajmującymi się szeroko rozumianym narciarstwem.
2. Pieczy Komisji powierza się działalność Terenowych Referatów Weryfikacyjnych Odznak Narciarskich w województwie pomorskim.
3. Komisja może organizować kursy, imprezy, zloty, sejmiki, złazy itp. w miarę możliwości tworzącego ją aktywu społecznego oraz oceny zapotrzebowania.

§ 2. Wybór Komisji

1. Komisja wybierana jest przez Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze w ustalonej wcześniej przez to zebranie liczbie członków na okres kadencji PTTK.
2. Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze zwołuje ustępująca Komisja przed terminami Krajowej Narady Aktywu Turystyki Narciarskiej PTTK.
3. W zebraniu biorą udział Przodownicy Turystyki Narciarskiej działający w województwie pomorskim i wykazujący się aktywnością narciarską w upływającej kadencji przedstawiciele kół, klubów i narciarze indywidualni oraz członkowie ustępującej Komisji.
4. Zaproszenia na to zebranie wysyłane są przez sekretarza Komisji co najmniej na dwa tygodnie przed terminem zebrania.
5. Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze dokonuje oceny działalności Komisji, wybiera nowy skład Komisji oraz ustala wnioski - wytyczne dla Komisji następnej kadencji.
6. Uchwały tego zebrania oraz skład nowo wybranej Komisji, a także zmiany w jej składzie oraz składach referatów weryfikacyjnych podawane są do wiadomości Komisji Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego PTTK. Informacja o tym powinna również być przekazana Pomorskiemu Porozumieniu Oddziałów PTTK.
7. W wypadku zaniechania działalności Komisji powinna odbyć się Narada Pomorskiego Aktywu Narciarskiego (zwołana z inicjatywy Pomorskiego Porozumienia Oddziałów PTTK), która zaopiniuje decyzję o rozwiązaniu Komisji bądź wybierze nowy skład.

§ 3. Tryb pracy Komisji

1. Komisja wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.
2. Do zakresu pracy przewodniczącego należy kierowanie pracami oraz podział czynności między członków komisji.
3. Wiceprzewodniczący kieruje pracami Komisji w razie nieobecności przewodniczącego.
4. Sekretarz czuwa nad prawidłowym sporządzaniem, przechowywaniem i katalogowaniem korespondencji, uchwał, sprawozdań i innej dokumentacji oraz nad ewidencją przodowników skupionych w pomorskich Oddziałach PTTK. Podpisuje wraz z przewodniczącym pisma Komisji.
5. Komisja może w okresie kadencji dokooptować na zwolnione miejsca nowych członków w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu.
6. Każdy z członków Komisji powinien wypełniać obowiązki i przydzielone mu zadania sumiennie i rzetelnie, kierując się celami statutowymi PTTK, ogólnymi zasadami współżycia i obowiązującymi przepisami prawa.
7. Protokołowane zebrania Komisji zwoływane są przez przewodniczącego nie rzadziej niż dwa razy w roku.
8. Komisja używa pieczęci z tekstem: Pomorska Komisja Turystyki Narciarskiej PTTK 80-826 Gdańsk, ul. Ogarna 72

§ 4. Przepisy końcowe

1. Interpretacja regulaminu należy do Pomorskiej Komisji Turystyki Narciarskiej w porozumieniu z Komisją Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego PTTK.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa i Statut PTTK.
3. Obowiązywanie regulaminu nie ustaje z końcem kadencji lecz trwa do czasu zatwierdzenia zmian lub nowego.
4. Regulamin niniejszy obowiązuje od czasu zatwierdzenia go przez Pomorską Komisję Turystyki Narciarskiej PTTK w dniu 3 grudnia 2014 r.
Historia Pomorskiej Komisji Turystyki Narciarskiej
(dawniej Komisji Narciarskiej Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Gdańsku)

Zanim powstała Komisja Narciarska Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Gdańsku istniał już Terenowy Referat Weryfikacyjny Odznak Narciarskich w Gdańsku prowadzony przez kolegę Zbigniewa Fołtyna który potem, od 1977 roku szefował Komisji Narciarskiej. Pierwszy wpis dotyczący przyznania GON brązowej dla pięciu osób datowany jest 24 listopada 1972 roku. W latach 1985 – 2013 referat prowadził kolega Jerzy Szelągowicz.
Przez okres ponad 40 lat przyznano w Gdańsku 655 odznak narciarskich i norm za wytrwałość.

Komisja Narciarska Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Gdańsku ukonstytuowała się podczas zebrania aktywu narciarskiego zwołanego z inicjatywy Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Gdańsku w dniu 11 listopada 1977 roku. Jej przewodniczącym został Zbigniew Fołtyn, który pełnił tę funkcję przez osiem lat do śmierci w 1985 roku. Wiceprzewodniczącym był Stanisław Pierzchalski zaś sekretarzem kol. Ryszard Makówka. W pierwszym składzie Komisji byli jeszcze koledzy Jerzy Chamera, Andrzej Teleżyński, Alfons Labuda, Jerzy Skwierawski, Krzysztof Paul, Tadeusz Radziun oraz Wacław Malicki. Komisja reprezentowała oddziały PTTK z Gdańska, Gdyni, Kartuz i Kościerzyny a także oddziały zakładowe Stoczni Gdańskiej i Marynarki Wojennej, a z czasem również Politechniki Gdańskiej i Oddziału Sopockiego. Na kolejnym zebraniu skład uzupełniono o kol. Emila Kresaka, któremu przekazano sprawy znakarskie.
Skład Komisji Narciarskiej ZW PTTK w Gdańsku podczas kolejnej kadencji (1981 – 1985): Zbigniew Fołtyn (przewodniczący) , Stanisław Pierzchalski, Krzysztof Paul, Tadeusz Ziemba, Jacek Nowacki oraz Jerzy Szelągowicz.
Kolega Jerzy Szelągowicz po raz pierwszy wziął udział w zebraniu Komisji 21 listopada 1979 roku. A jej przewodniczącym na początku trzeciej kadencji został 3 grudnia 1985 roku i pełnił ją oraz funkcję przewodniczącego referatu przez 29 lat. Skład Komisji stanowili wtedy jeszcze koledzy Marek Ejsmont jako wiceprzewodniczący, Andrzej Kopeć, Edward Pośpiech, Jerzy Skurczyński, Jacek Nowacki i Aleksander Zakrzewski.
Działalność Komisji Narciarskiej ZW PTTK w Gdańsku na początku jej istnienia oraz w latach osiemdziesiątych i jeszcze na początku dziewięćdziesiątych była bardzo prężna. Komisja organizowała między innymi coroczny wielodniowy Rajd Narciarski Po Ziemi Gdańskiej z kilkoma trasami, wyjazdy na obozy narciarskie w górach dla dużych grup, kursy szkoleniowe dla młodzieży i dorosłych, sobotnie oraz niedzielne narciarskie rajdy na raty w Lasach Trójmiejskich i okolicach, konkursy, prelekcje, umożliwiała trudny w tamtych latach zakup sprzętu, wspierała też działalność narciarską w klubach turystycznych województwa.
Ostatnie protokołowane zebranie Komisji Narciarskiej ZW PTTK odbyło się 29 listopada 1990 roku. Członkami Komisji byli w latach dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych byli przodownicy narciarscy Jan Szwed, Barbara Augusiak i Stanisław Czarnuszewicz. Jednak działalność Komisji stopniowo malała spoczywając coraz bardziej na, nie najmłodszych przecież, barkach jej przewodniczącego. Zbiegło się to z problemami naszego Towarzystwa po przemianach ustrojowych.
28 października 2014 r. w Gdańsku przy ul. Ogarnej 72 z inicjatywy kol. Ryszarda Gerszewskiego, prezesa Klubu Turystyki Narciarskiej „Szuraczek” z Kościerzyny w uzgodnieniu z kol. Ryszardem Betcherem wiceprezesem Klubu Turystów Pieszych „Bąbelki” z Gdańska oraz biurem Oddziału Regionalnego PTTK w Gdańsku i Pomorskiego Porozumienia Oddziałów PTTK odbyło się spotkanie pomorskich przodowników turystyki narciarskiej, którzy w ostatnich latach otrzymali uprawnienia przodownickie z wieloletnimi członkami kadry narciarskiej oraz z pomorskimi turystami uprawiającymi narciarstwo śladowe, a nie posiadającymi jeszcze uprawnień. Powodem zwołania zebrania była potrzeba wzajemnego poznania się oraz przedstawienie jak najszerszemu gronu narciarzy śladowych inicjatyw podejmowanych w tym czasie.
W trakcie zebrania kol. Jerzy Szelągowicz wskazał na to, Komisja Narciarska oraz Terenowy Referat Weryfikacyjny Odznak Narciarskich w Gdańsku już od kilkunastu co najmniej lat istnieją w zasadzie jednoosobowo i z uwagą przyjął fakt tworzenia się nowego aktywu narciarskiego. Zaproponował zrzeczenie się funkcji zarówno szefa komisji jak i referatu. W związku z tym zebrani w trakcie dyskusji i głosowania zdecydowali o powołaniu nowego składu Pomorskiej Komisji Turystyki Narciarskiej PTTK przy Pomorskim Porozumieniu Oddziałów PTTK z udziałem kol. Jerzego Szelągowicza jako jej członka honorowego i wprowadzającego nowe osoby w jej działalność.
Powołano składy odnowionej Komisji oraz referatu - oba pod przewodnictwem kol. Ryszarda Betchera i wskazano tematy do pracy. Podczas posiedzenia Komisji Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego PTTK w Krakowie w dniu 22 listopada 2014 roku w obecności Ryszarda Gerszewskiego (sekretarza odnowionej PKTN) zatwierdzone zostały nowe składy Pomorskiej Komisji Turystyki Narciarskiej oraz referatu działającego przy niej.
Komisja do końca 2014 roku uchwaliła regulamin określający zakres, zasady i tryb pracy, zwróciła się do biura Pomorskiego Porozumienia Oddziałów PTTK o wykonanie pieczęci weryfikacyjnej oraz nagłówkowej i zakup książeczek odznak narciarskich, wysłała do ZG PTTK zaległe sprawozdania z działalności Terenowego Referatu Weryfikacyjnego Odznak Narciarskich za dwa sezony. Ponadto Komisja wsparła wspólną inicjatywę klubowiczów NKT Szuraczek i KTP Bąbelki (członków Komisji) zorganizowania pięciodniowego Ogólnopolskiego Rajdu Narciarskiego ZEMOWE WANDRE, którego pierwsza edycja odbyła się w oparciu o Centrum Wypoczynkowe WIEŻYCA w dniach 4-8 lutego 2015 roku. Uczestnikami tej imprezy byli m.in. Edmund Brzozowski przewodniczący i Andrzej Stróżecki zastępca przewodniczącego Komisji Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego PTTK w Krakowie. W imprezie udział wzięło 48 osób z całej Polski (m. in. reprezentowane były Bielsko-Biała, Katowice, Zielona Góra, Szczecin, Łódź, Warszawa, Olsztyn, Elblag i wiele innych miejscowości). Podczas Rajdu zorganizowany został także kurs i egzamin na uprawnienia przodownika turystyki narciarskiej, który ukończyło i pomyślnie przed komisją zdało egzamin siedem osób (w tym pięć z naszego województwa). Uczestnicy Rajdu otrzymali cztery noclegi na łóżkach z pościelą, śniadania i obiady, metalową odznakę rajdową, ciepły poczęstunek każdego dnia na trasach (w sobotę był to dzik przy ognisku) profesjonalną mapę okolicy, odcisk pieczęci rajdowej, wstęp na wieżę widokową na Wieżycy oraz codzienną opiekę przodownicką na trasach rajdowych. Rajd został uznany przez Komisję Turystyki Narciarskiej ZG PTTK za bardzo dobrze zorganizowany i przeprowadzony. Wg słów uczestników i członków Komisji TN ZG PTTK „wysoko została podniesiona poprzeczka dla innych narciarskich imprez ogólnopolskich”. Pomorska Komisja Turystyki Narciarskiej zatem od 2014 roku odnowiła działalność …

Narciarstwo Śladowe

W województwie pomorskim działają dwa Terenowe Referaty Weryfikacyjne Odznak Narciarskich PTTK:

 • 1. TRWON przy Pomorskiej Komisji Turystyki Narciarskiej w Gdańsku ul. Ogarna 72,
  Zakres weryfikacji:
  • Narciarska Odznaka Nizinna do małej złotej oraz normy "Za Wytrwałość"
  • Górska Odznaka Narciarska do małej złotej oraz normy "Za wytrwałość"
  • Dziecięca Odznaka Narciarska
  • Narciarska Odznaka Młodzieżowa
  Książeczki do weryfikacji można składać w Oddziale Regionalnym PTTK Gdańsk ul Ogarna 72 w godzinach pracy biura tel: (58) 301-14-88 lub bezpośrednio u przewodniczącego referatu tel: 512-393-396, rychubet@wp.pl.

 • 2. TRWON działający przy Narciarskim Klubie Turystycznym "Szuraczek" w Kościerzynie tel: 602-333-784, rys23@outlook.pl,
  Zakres weryfikacji:
  • Narciarska Odznaka Nizinna do małej złotej oraz normy "Za Wytrwałość"
  • Górska Odznaka Narciarska do małej złotej oraz normy "Za wytrwałość"
  • Dziecięca Odznaka Narciarska
  • Narciarska Odznaka Młodzieżowa

  Duże Odznaki Narciarskie oraz normę końcową Odznaki Narciarskiej "Za Wytrwałość" przyznaje wyłącznie Centralny Referat Weryfikacyjny w COTG w Krakowie ul. Jagiellońska 6/6a

  Książeczki Odznak Narciarskich PTTK można nabyć w Oddziale Regionalnym PTTK Gdańsk ul. Ogarna 72 w godzinach pracy biura. tel. (58) 301-14-88
  Przyznane odznaki narciarskie można kupić w Oddziale Gdańskim PTTK przy ul. Długiej 45 w Gdańsku w godzinach pracy biura. tel. (58) 301-60-96
Pomorska Komisja Turystyki Narciarskiej PTTK
przy Pomorskim Porozumieniu Oddziałów PTTK w Gdańsku
Krowia Brama, ul. Ogarna 72
80-826 Gdańsk
tel./fax (058) 301-14-88, 305-14-79